خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو بهترین گل‌ها و مهارت‌های فرانز بکنبائر- 1

فرانز بکنبائر بازیکن و مدیر اسبق در فوتبال آلمان است. او در ابتدای فعالیت خود به خاطر سبک بازی برازنده و نفوذش در میدان لقب "امپراطور" گرفت و یکی از بهترین‌های فوتبال محسوب می‌شود.

دیگر ویدیوهای این سرویس