آموزش وینگ چون

آموزش وینگ چون

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

وینگ چون یکی از محبوب‌ترین روش‌های مشت زنی هنرهای رزمی چینی است که نرمی، انعطاف‌پذیری و اجرای تکنیک‌ها با آرامش از اصول بنیادین آن محسوب می‌شود.اصول به کاررفته دررشته وینگ چون سنگ بنای یک دفاع شخصی تهاجمی را تشکیل می‌دهد که به فرد اجازه تطبیق با اندازه، قدرت و سبک مبارزه‌ای حریف را می‌دهد، به این معنا که می‌توان در این روش از قدرت حریف به سود خود استفاده کرد. در سرویس پیش رو با برخی تکنیک‌های این ورزش رزمی آشنا خواهید شد.

ویدیوهای این مجموعه

ویدیو متد چی سائو غیر رایگان

ویدیو متد چی سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو فن چی سائو تک دست غیر رایگان

ویدیو فن چی سائو تک دست

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو فن چی سائو جفت دست غیر رایگان

ویدئو فن چی سائو جفت دست

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو فنون پا در چی سائو غیر رایگان

ویدئو فنون پا در چی سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو نکات تمرینی چی سائو غیر رایگان

ویدیو نکات تمرینی چی سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو فن گام سائو غیر رایگان

ویدیو فن گام سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو فن فوک سائو غیر رایگان

ویدیو فن فوک سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو  فن چام کیو غیر رایگان

ویدیو فن چام کیو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو نکات تمرین چام کیو غیر رایگان

ویدئو نکات تمرین چام کیو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو فن بی سائو غیر رایگان

ویدئو فن بی سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو فن تان سائو غیر رایگان

ویدیو فن تان سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو مشت تان سائو غیر رایگان

ویدئو مشت تان سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو فن لاپ سائو غیر رایگان

ویدیو فن لاپ سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو تمرین لاپ سائو غیر رایگان

ویدیو تمرین لاپ سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو فن پاک سائو غیر رایگان

ویدئو فن پاک سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو کاربرد پاک سائو غیر رایگان

ویدیو کاربرد پاک سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو  فن جاک جانگ غیر رایگان

ویدئو فن جاک جانگ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو فن بانگ لاپ دائو غیر رایگان

ویدیو فن بانگ لاپ دائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو فن بانگ سائو غیر رایگان

ویدئو فن بانگ سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تکنیک گانگ سائو غیر رایگان

ویدئو تکنیک گانگ سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکت هیون سائو غیر رایگان

ویدئو حرکت هیون سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو فن جات سائو غیر رایگان

ویدئو فن جات سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو فن مان سائو غیر رایگان

ویدئو فن مان سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو فن لائو گرک غیر رایگان

ویدئو فن لائو گرک

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو فن پو پای جنگ غیر رایگان

ویدئو فن پو پای جنگ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو فن قدم پیش رو غیر رایگان

ویدئو فن قدم پیش رو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو تمرینات تان و گان دا غیر رایگان

ویدیو تمرینات تان و گان دا

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حرکت سام بای جی غیر رایگان

ویدیو حرکت سام بای جی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو فن وو سائو در وینگ چون غیر رایگان

ویدئو فن وو سائو در وینگ چون

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو فن کوآن سائو غیر رایگان

ویدیو فن کوآن سائو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آرنج سه گانه غیر رایگان

ویدیو آرنج سه گانه

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو فن گوآی جانگ غیر رایگان

ویدئو فن گوآی جانگ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو چاقوی بات جام دو غیر رایگان

ویدیو چاقوی بات جام دو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو راهنمای لگد مستقیم غیر رایگان

ویدئو راهنمای لگد مستقیم

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو لگد جانبی و کج غیر رایگان

ویدیو لگد جانبی و کج

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو وضع ایستاده چرخشی غیر رایگان

ویدئو وضع ایستاده چرخشی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو وضعیت ایستای روبرو غیر رایگان

ویدیو وضعیت ایستای روبرو

قیمت : اشتراک ویژه